Tim Holtz - Framelits

662437

Tim Holtz - Framelits

Sizzix

662437 - Tattered Christmas

662436

Tim Holtz - Framelits

Sizzix

662436 - Swirly Snowflakes

662269

Tim Holtz - Framelits

Sizzix

662269 - Flutter

661594

Tim Holtz - Framelits

Sizzix

661594 - Mini Crazy Cats & Dogs

661593

Tim Holtz - Framelits

Sizzix

661593 - Crazy Dogs