5601 - Cube - 4mm

1553

5601 - Cube - 4mm

Swarovski

1553 - (6) topaz