5328 - 8mm

400555

5328 - 8mm

Swarovski

400555 - Sunflower

400511

5328 - 8mm

Swarovski

400511 - White Opal

400536

5328 - 8mm

Swarovski

400536 - Ruby

400508

5328 - 8mm

Swarovski

400508 - Siam

400419

5328 - 8mm

Swarovski

400419 - Black Diamond

400406

5328 - 8mm

Swarovski

400406 - Aquamarine

5549

5328 - 8mm

Swarovski

5549 - Denim Blue

5542

5328 - 8mm

Swarovski

5542 - Crystal Antique Pink

5478

5328 - 8mm

Swarovski

5478 - Crystal Bronzshade

5474

5328 - 8mm

Swarovski

5474 - Chrysolite Opal

1826

5328 - 8mm

Swarovski

1826 - Provence Lavender

1823

5328 - 8mm

Swarovski

1823 - Fern Green

5254

5328 - 8mm

Swarovski

5254 - Cyclamen Opal

4997

5328 - 8mm

Swarovski

4997 - Mocca

4994

5328 - 8mm

Swarovski

4994 - Palace Green Opal

4974

5328 - 8mm

Swarovski

4974 - Light Grey Opal

3269

5328 - 8mm

Swarovski

3269 - Light Sapphire

2802

5328 - 8mm

Swarovski

2802 - Light Amethyst

2799

5328 - 8mm

Swarovski

2799 - Rose

2787

5328 - 8mm

Swarovski

2787 - Chrysolite

2770

5328 - 8mm

Swarovski

2770 - Light Peach

2761

5328 - 8mm

Swarovski

2761 - Erinite

2612

5328 - 8mm

Swarovski

2612 - Emerald

2321

5328 - 8mm

Swarovski

2321 - Smoked Topaz

2319

5328 - 8mm

Swarovski

2319 - Citrine

2318

5328 - 8mm

Swarovski

2318 - Montana

1589

5328 - 8mm

Swarovski

1589 - Amethyst

1562

5328 - 8mm

Swarovski

1562 - Jonquil

1561

5328 - 8mm

Swarovski

1561 - Blue zircon

1560

5328 - 8mm

Swarovski

1560 - Hyacinth

1559

5328 - 8mm

Swarovski

1559 - Light Colorado Topaz

1593

5328 - 8mm

Swarovski

1593 - Topaz

1592

5328 - 8mm

Swarovski

1592 - Light Rose