1088 - PP21/3mm

400953

1088 - PP21/3mm

Swarovski

400953 - Ruby

400949

1088 - PP21/3mm

Swarovski

400949 - Rose

400881

1088 - PP21/3mm

Swarovski

400881 - Khaki