Basic

Basic

36182 - Stencil Basics nr.42
Basic

StudioLight

STENCILSL42
Stencil Basics nr.42
35978 - Stencil Basic nr.29
Basic

StudioLight

STENCILSL29
Stencil Basic nr.29
86x87 / 44x51 / 12x14mm
35977 - Stencil Basic nr.28
Basic

StudioLight

STENCILSL28
Stencil Basic nr.28
49x49 / 31x42 / 37x38mm
35974 - Stencil Basic nr.25
Basic

StudioLight

STENCILSL25
Stencil Basic nr.25
90x81 / 40x32 / 22x21mm